Po co mierzyć?

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu różnych źródeł wykonuje się między innymi dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Sposób oraz zakres pomiarów regulują odpowiednie przepisy:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy.
Dz.U. nr 217 z dnia 18.12.2002r. poz.1833)

Ochrona środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 30 października 2003 r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania
tych poziomów
(Dz.U. Nr 192 z 2003r, poz. 1883)

Kiedy należy wykonywać pomiary?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. Nr 33 z 2011r, poz. 166).

Wyciągi z rozporządzeń