Warunki zamówień

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI BADAŃ LWiMP

 1. Badania realizuje się na podstawie pisemnego zlecenia badań.
 2. Przed wykonaniem badań LWiMP zastrzega sobie prawo do uściślenia warunków realizacji badań.
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby, która udzieli niezbędnych informacji technicznych oraz zapewni niezbędne warunki do wykonania badań.
 4. Zleceniodawca we własnym zakresie zapewnia zespołowi pomiarowemu dostęp do obiektu badań zgodnie z wymaganymi zasadami bezpieczeństwa występującymi na obiekcie.
 5. W przypadku przyjazdu ekipy pomiarowej i niemożności wykonania badań z przyczyn niezależnych od LWiMP, Zleceniodawca jest zobowiązany ponieść dodatkowe koszty związane z koniecznością powtórnego wykonania badań.
 6. Zmian zakresu badań w trakcie ich realizacji, wymaga akceptacji LWiMP i Zleceniodawcy potwierdzonej pisemnie.
 7. Bezpośrednio po wykonaniu badań osoba wyznaczona przez zleceniodawcę (pkt 3) oraz członek ekipy pomiarowej LWiMP potwierdzają wykonanie badań.
 8. Opracowanie wyników badań przekazywane jest Zleceniobiorcy wraz z protokołem odbioru i fakturą VAT. LWiMP zastrzega sobie prawo do przekazania ostatecznego protokołu z badań po opłaceniu faktury VAT. W takim przypadku wraz z fakturą LWiMP przedstawia zleceniodawcy nieautoryzowany protokół z badań.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI WZORCOWAŃ LWiMP

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć do Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP), na własny koszt, odpowiednio przygotowany (sprawne baterie zasilające lub naładowane akumulatory) i kompletny przyrząd/zestaw pomiarowy wraz z pisemnym zleceniem wzorcowania (zlecenie można dostarczyć również pocztą, faxem lub w wersji elektronicznej). Do zestawu należy dołączyć wymagane do prawidłowej pracy kable, sondy i interfejsy połączeniowe oraz oprogramowanie, chyba że inne warunki zostaną uzgodnione przed złożeniem zlecenia
 2. Dostarczenie przyrządu z niekompletnym osprzętem lub nienaładowanymi akumulatorami/bateriami może spowodować przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
 3. Dostarczenie przyrządu uszkodzonego lub nieprawidłowo przygotowanego uniemożliwi wykonanie przez laboratorium usługi i spowoduje zwrot przyrządu Zleceniodawcy na jego koszt. Współpracująca z LWiMP Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego może dokonać naprawy (w ograniczonym zakresie) lub modernizacji sprzętu pomiarowego po uzgodnieniu warunków ze Zleceniodawcą. Naprawa lub modernizacja nie wchodzi w zakres wzorcowania. Na życzenie Zleceniodawcy LWiMP może dokonać adjustacji sprzętu pomiarowego, realizując wzorcowanie przed i po adjustacji lub tylko po adjustacji, w zależności od wymagań Zamawiającego.
 4. W przypadku dostarczenia do laboratorium obiektu wzorcowania przez wynajętego Przewoźnika, ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy spoczywa na Zleceniodawcy.
 5. Każdy dostarczony obiekt wzorcowania musi być jednoznacznie identyfikowalny przynajmniej poprzez numer fabryczny lub inwentarzowy.
 6. Wynagrodzenie za wykonaną usługę wzorcowania powinno być uiszczone zgodnie z uzgodnionymi z LWiMP warunkami  płatności. Laboratorium wystawi fakturę VAT po zakończeniu usługi. W uzasadnionych przypadkach LWiMP zastrzega sobie prawo wydania Świadectwa Wzorcowania dopiero po wniesieniu opłaty za usługę wzorcowania.
 7. Po zakończeniu usługi Zleceniodawca zobowiązany jest odebrać sprzęt pomiarowy osobiście lub wyznaczyć Przewoźnika, z  którym zawiera umowę na odbiór i transport powierzonego przyrządu pomiarowego.
 8. Na życzenie Zleceniodawcy LWiMP może wysłać powierzony przyrząd pomiarowy pod podany przez Zleceniodawcę adres, na koszt Zleceniodawcy. Od Zleceniodawcy wymaga się określenia wartości ubezpieczenia przesyłki. Standardowo LWiMP korzysta z  Przewoźnika DHL lub UPS – przesyłka standardowa z ubezpieczeniem do 50 tys. zł
 9. Z chwilą  wydania  przedmiotu  zamówienia Zleceniodawcy lub wskazanemu przez niego  Przewoźnikowi ryzyko jego utraty, uszkodzenia i tym podobnych zdarzeń przechodzi na Zleceniodawcę.
 10. Zakres wzorcowania (w tym również wzorcowania specjalne poza zakresem akredytacji) Zleceniodawca uzgadnia z LWiMP. W przypadku braku preferencji Zlecającego co do zakresu wzorcowania, LWiMP przeprowadza wzorcowanie standardowe – wyznaczenie charakterystyki dynamicznej dla wybranej częstotliwości i charakterystyki częstotliwościowej
 11. Przez cały czas realizacji wzorcowania, Zleceniodawca może kontaktować się telefonicznie (tel. 71 320 30 87), e-mailem lwimp@pwr.wroc.pl lub  osobiście z personelem laboratorium w celu monitorowania prac związanych z wykonaniem usługi.
 12. LWiMP zastrzega, że wyniki przedstawione na świadectwie wzorcowania odpowiadają właściwościom metrologicznym wzorcowanego obiektu na dzień wzorcowania i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez klienta jak i stronę trzecią przyrządów pomiarowych u niego wzorcowanych z wyjątkiem sytuacji, gdy wynikają one z zaniedbań popełnionych przez LWiMP przy wykonaniu zlecenia.
 13. Skargi dotyczące wykonanych  usług  Zleceniodawca  może składać do kierownika laboratorium tel. 71 320 30 87 lub Dyrektora ITTA PWr (tel 71 320 25 71)
 14. LWiMP zapewnia poufność i ochronę danych Zleceniodawcy, których stał się posiadaczem w wyniku wykonywania zlecenia. W LWiMP prowadzi się szereg prac naukowo-badawczych z zakresu metrologii pól elektromagnetycznych, do których bardzo przydatne są wyniki badań i wzorcowań prowadzonych dla zleceniodawców zewnętrznych. W związku z powyższym LWiMP zwraca się z prośbą o zgodę na wykorzystanie wyników wykonanej dla Zleceniodawcy pracy dla tych celów. Wyniki będą wykorzystane w sposób uniemożliwiający identyfikację Zleceniodawcy oraz obiektu badań. Odpowiedni informacja i oświadczenie woli Zleceniodawcy zawarte są w PROTOKOLE PRZEKAZANIA PRACY.
 15. LWiMP nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AP-078 przez swoich klientów i inne strony trzecie.
 16. Złożenie zlecenia wzorcowania w LWiMP jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków.