Prawo a pomiary PEM

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 33 z 2011r, poz. 166):

§ 11. 1. Badania i pomiary pól lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości z zakresu 0 Hz-300 GHz wykonuje się w przypadku występowania w miejscach wykonywania pracy stref ochronnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

  • co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie tylko strefy pośredniej;
  • co najmniej raz w roku – jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie również strefy zagrożenia albo strefy zagrożenia i strefy niebezpiecznej.

2. Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów pól lub promieniowania elekromagnetycznego, wykonanych w odstępie dwóch lat, nie stwierdzono występowania stref ochronnych w miejscach wykonywania pracy, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.
§ 14. Badania i pomiary chemicznych i fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, o których mowa w § 4-13, wykonuje się każdorazowo, jeżeli nastąpiły zmiany w wyposażeniu technicznym, w procesie technologicznym lub w warunkach wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na zmianę poziomu emisji, poziomu narażenia albo wystąpiły okoliczności, które uzasadniają ich ponowne wykonanie.
§ 15. 1. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

Załącznik 1

Granice stref ochronnych (BHP) według: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. nr 217 z dnia 18.12.2002 r. poz.1833)

strefy

Załącznik 2

Zgodnie z PN-T-06260: 1974 (punkt 3g) znak poniższy należy umieszczać:

1. Na wszystkich urządzeniach wytwarzających
pola elektromagnetyczne                                               Barwa tła znaku biała, małe koło niebieskie;
2. Strefa pośrednia                                                                 Barwa tła znaku biała, małe koło żółte;
3. Strefa zagrożenia                                                                Barwa tła znaku żółta, małe koło czerwone;
4. Strefa niebezpieczna                                                         Barwa tła znaku i małe koło czerwone;
5. Strefa bezpieczna (znak umieszczany tylko
w przypadkach szczególnych)                                       Barwa tła znaku biała, małe koło zielone;

znaczki

Zgodnie z PN-T-06580-1:2002 (punkt 3.2) zastosowane terminy zostały zdefiniowane w następujący sposób:

  • Strefa ochronna: obszar w otoczeniu źródła pola, w którym ekspozycję pracowników charakteryzują dozy i wskaźniki ekspozycji, gdzie mogą przebywać wyłącznie pracownicy zatrudnieni przy źródłach pól, u których w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich stwierdzono brak przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w zasięgu pól elektromagnetycznych, oraz którzy odbyli przeszkolenie w zakresie bezpiecznego obsługiwania źródeł pól i zasad przebywania w strefach ochronnych
  • Strefa niebezpieczna: strefa ochronna, w której mogą przebywać wyłącznie pracownicy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające ich przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, oraz w której dopuszczone jest  jedynie trzymanie kończyn zgodnie z warunkami dopuszczalnej ekspozycji zawodowej ustalonymi krajowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych
  • Strefa zagrożenia: strefa ochronna, w której mogą przebywać pracownicy przez określony czas, krótszy niż 8 godzin, zależny od wartości natężenia pól elektrycznych i magnetycznych występujących na stanowisku pracownika, zgodnie z warunkami dopuszczalnej ekspozycji zawodowej, ustalonymi zgodnie z krajowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych
  • Strefa pośrednia: strefa ochronna, w której mogą przebywać pracownicy w ciągu całej zmiany roboczej, wynoszącej 8 godzin
  • Strefa bezpieczna: obszar poza strefami ochronnymi, w którym przebywanie ludzi nie podlega ograniczeniom